Висновок керівника практики від ВНЗ про проходження практики

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата складання заліку «____» ____________ 20___ року

Оцінка:

За національною шкалою (словами) Кількість балів (цифрами і словами) За шкалою ECTS

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Щоденник заповнюється курсантом особисто, крім розділу відгуку осіб, які перевіряли проходження практики.

2. Формат бланка щоденника А5 (148 210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу.

Додаток 4

Затверджую

_______________________

_______________________

(реквізити начальника ОВС,

дата затвердження, гербова печатка)

ЗВІТ

за результатами проходження навчальної практики

курсантом IІ курсу факультету _______________________

Луганського державного університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка

___________________________________________________________

(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Організація навчальної практики:

Курсант Іванов В.І. проходив навчальну практику за напрямком роботи дільничного інспектора міліції в період з 02 липня 2013 по 29 липня 2013 р. на ДПМ №17 Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області.

Керівником навчальної практики згідно з наказом начальника Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області № 254 від 02.07.2013 року було призначено старшого дільничного інспектора міліції Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області майора міліції Петрова Володимира Володимировича, на займаній посаді з 27 вересня 2009 року.

02.07.2013р. начальником відділу дільничних інспекторів міліції Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області підполковником міліції Ложкіним Володимиром Михайловичем було проведено інструктивну нараду.

2. Результати проходження практики:

№ з/п Найменування заходів Кількість
Перевірено осіб, які знаходяться на різних видах профілактичних обліків, окрім власників вогнепальної зброї
Прийнято участь в оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення
Прийнято участь у встановленні адміністративного нагляду у відношенні раніше засуджених осіб
Здійснено перевірок осіб, які мають в особистому користуванні вогнепальну зброю
Розглянуто скарг, заяв і пропозицій громадян
Проведено профілактично-роз’яснювальні заходи серед населення
Перевірено дотримання правил паспортного режиму
Прийнято участь у розкритті злочинів
Прийнято участь в оформленні матеріалів на громадських помічників дільничного інспектора міліції
Ужито заходів щодо попередження насильства в сім’ї

Далі у вільній формі необхідно відобразити суттєві види виконаної практикантами роботи, що не увійшли до даного переліку.Практикант

курсант 211 навчального

взводу рядовий міліції _______ В.І. Іванов

(підпис)

Керівник практики від ОВС

старший дільничний інспектор міліції

Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС

України в Луганській області

майор міліції ______ В.В. Петров

(підпис)

«ПОГОДЖЕНО»

Керівник підрозділу органу

внутрішніх справ

начальник відділу дільничних

інспекторів міліції

Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС

України в Луганській області

підполковник міліції _______ В.М. Ложкін

(підпис)

« » ________ 20 ___ року

Примітки:

1. Підпис керівника підрозділу органу внутрішніх справ засвідчується печаткою органу внутрішніх справ.

2. Практикант у колонці кількість зазначає реальну кількість заходів, які було виконано під час проходження навчальної практики.

3. Формат бланка А4 (210×297 мм).

Додаток 5

Характеристика-відгук

курсанта 211 навчального взводу 2 курсу факультету економічної та громадської безпеки ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка рядового міліції Іванова Володимира Івановича, 1994 р.н., освіта середня, у 2011 році закінчив СШ № 20 м. Луганська

Курсант Іванов В.І. проходив навчальну практику за напрямком роботи дільничного інспектора міліції в період з 02 липня 2013 року по 29 липня 2013 року на ДПМ №17 Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області.

Курсант Іванов В.І. за час проходження навчальної практики зарекомендував себе як дисциплінований, працездатний, професійно-грамотний працівник. До виконання службових обов’язків ставиться сумлінно. Нормативні акти, що регламентують діяльність міліції знає та правильно застосовує на практиці.

Приймав участь у прийомі громадян на ДПМ №17, розгляді скарг і заяв громадян, а так само заяв і повідомлень про злочини. Безпосередньо брав участь у забезпеченні громадського порядку на закріпленій адміністративній ділянці.

Ознайомився з порядком установлення та здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Правильно проводив індивідуально-профілактичну роботу з особами, що знаходяться на профілактичному обліку. Вивчив порядок перевірки об’єктів дозвільної системи.

Має високу працездатність. У рішенні службових задач виявляє ініціативу. У відносинах з колегами по роботі та громадянами ввічливий, тактовний. У колективі користується повагою. Службову таємницю зберігати вміє.

Фізично розвинутий. У стройовому відношенні підтягнутий, дотримує правил носіння встановленої форми одягу. Постійно підвищує свій професійний рівень у системі службової підготовки.

Курсант Іванов В.І. на посаді дільничного інспектора міліції самостійно працювати може.

За результатами навчальної практики курсант Іванов В.І. заслуговує на оцінку «відмінно».

Керівник практики

старший дільничний інспектор

міліції Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС

України в Луганській області

майор міліції _____ В.В. Петров

(підпис)

«ПОГОДЖЕНО»

Керівник органу внутрішніх справ

Начальник Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС

України в Луганській області

полковник міліції ____ В.С. Кравчук

(підпис)

«29» липня 2013 року

Примітки:

1. Підпис керівника органу внутрішніх справ засвідчується гербовою печаткою базового органу внутрішніх справ.

2. Формат бланка А4 (210×297 мм).

Додаток 6

ВИТЯГИ З ПОЛОЖЕНЬ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про міліцію

Стаття 1. Міліція в Україні

Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
2178253656844734.html
2178312679886882.html
    PR.RU™